TARIEF

van meet af aan duidelijke afspraken.

Velen zijn – niet steeds onterecht – bezorgd om wat juridische bijstand en een advocaat hen zal kosten. Het moet voor u als particulier, bedrijf of overheid immers betaalbaar blijven.

Met duidelijke afspraken over onze tarieven en kosten willen het kantoor aan deze bezorgdheid tegemoet komen. Op die manier komt u niet voor verrassingen te staan. Het kantoor hecht heel veel belang aan haar tarief – en informatiebeleid.

De meest voorkomende vragen die we rond onze diensten en ons tarief krijgen, worden beantwoord in de FAQ onderaan deze pagina.

algemene voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden van het kantoor, van toepassing bij elk dossier, klik hier.

bankgegevens

Kantoorrekening BE49 6300 2448 4071
Derdenrekening BE11 6303 2079 7348

wettelijke informatie

BTW – nummer BE 0823.812.090 | KBO nr. 0823.812.090

Bram Vandromme Advocatenkantoor is op heden een eenmanszaak zonder rechtspersoonlijkheid. Het vestigingsadres is 8500 Kortrijk, Kapucijnenstraat 14. De advocaten binnen het kantoor zijn allen Belgische advocaten, geschikt om hun beroep uit te oefenen onder de titel ‘advocaat’ en lid van de balie van Kortrijk.

Deontologische regels die van toepassing zijn op de advocaten van Bram Vandromme Advocatenkantoor kan u terugvinden op de website www.advocaat.be. Bij problemen kan u contact opnemen met de Balie van Kortrijk (www.baliekortrijk.be) of de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be)

Alle advocaten van Bram Vandromme Advocatenkantoor zijn verzekerd via een collectieve verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid’, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balie, bij Amlin Europe nv via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899. (Amlin Europe Brussel, Koning Albert II – laan 9, 1210 Brussel).  Het verzekerde bedrag biedt een waarborg van 1.250.000 euro per schadegeval. De verzekerde activiteiten betreffen de activiteiten eigen aan het beroep van advocaat, als scheidsrechter in juridische geschillen, taxatie van erelonen, advocaat – bemiddelaar, advocaat – syndicus, lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken en de meeste gerechtelijke mandaten.

vaak gestelde vragen i.v.m. de diensten van uw advocaat

welke zijn de kosten waarmee ik als cliënt geconfronteerd kan worden?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten “kosten”. Deze kosten worden allen opgesplitst bij de opmaak van uw factuur.

Gerechtskosten

De gerechtskosten zijn kosten die verbonden zijn aan het instellen van een procedure, zoals de kosten van een gerechtsdeurwaarder, rolrechten, vertalers, enz..

Ereloon van de advocaat

Het ereloon van uw advocaat zijn de prestaties die uw advocaat levert bij de behandeling van uw probleem, geschil of dossier.

Administratieve – en verplaatsingskosten

Dit zijn de kosten die met een dossier gepaard gaan, zoals onder meer de opmaak van een dossier, de briefwisseling, telefonie en het nemen van kopijen. Hiervoor wordt standaard 10 procent van het ereloon aangerekend.

Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, zitten ook de verplaatsingskosten in het forfait inbegrepen.

hoe wordt het ereloon begroot?

In principe worden onze prestaties aangerekend op basis van het overeengekomen uurtarief. Dit is variabel,  waarbij rekening wordt gehouden met de complexiteit, urgentie en omvang van het  dossier. Bij aanvang van het dossier wordt door de advocaat het ereloontarief met u als klant afgesproken.
Andere afspraken, zoals forfaitaire vergoedingen of abonnementsystemen, zijn zeker bespreekbaar en komen steeds vaker voor. Spreek ons daarover aan.

Contacteer ons gerust indien u meer informatie wenst over wat onze bijstand u zal kosten. Wij maken graag voor u een eerste raming of inschatting.

moet ook btw worden betaald?

Ja. Tot voor kort waren advocaten vrijgesteld van een BTW – plicht. Sinds 1 januari 2014 zijn advocaten echter BTW – plichtig. Dit zowel op het ereloon als op het forfait van de administratieve kosten.

is het eerste gesprek vrijblijvend?

Niet altijd. Het kantoor heeft de gewoonte het eerste gesprek af te boeken indien het dossier verder door het kantoor wordt behandeld. Indien het bij een verkennend gesprek blijft, wordt voor deze prestaties wel een factuur opgemaakt, nu ook bij een eerste overleg voorafgaand stukken werden bestudeerd en advies wordt verleend.

wanneer moeten we betalen?

Om een dossier op te starten, wordt meestal een provisie (voorafbetaling) gevraagd, waarvan het bedrag afhankelijk is van de omstandigheden (zoals o.a. de complexheid, de urgentie en omvang van het dossier).

Deze provisie wordt bepaald bij de opstart van het dossier.

Onze prestaties worden op een erg regelmatige basis gefactureerd. Dit is een bewuste keuze. Dit maakt dat u enerzijds niet alle kosten ineens dient te betalen en anderzijds maandelijkse facturatie volgens ons ook bijdraagt tot de transparantie van onze prestaties in uw dossier. U ziet  meteen waarvoor u betaalt.

krijg ik een detail van de prestaties in mijn dossier?

Ja, steeds. Wij hechten veel belang aan transparantie bij onze facturen. Het kantoor kiest er bewust voor om steeds een detail van de prestaties te voegen bij een factuur.

Door de aanwezigheid van dit gedetailleerd overzicht zal u als klant nauwgezet kunnen volgen waarvoor u betaalt. We vinden het immers bijzonder belangrijk dat u als klant via een detail van de prestaties (datum – prestatie – tijdsduur) inzicht krijgt in welke stappen wij ondernemen in uw dossier. De ervaring leert dat deze gedetailleerde facturen door onze klanten bijzonder worden geapprecieerd.

Onze prestaties worden uitgedrukt in eenheden van zes (6) minuten (tien eenheden vormt één uur). De datum, de omschrijving van de prestatie en het aantal eenheden wordt vermeld.

Wat met gerechtskosten of dossiervergoedingen?

Deze worden zo goed als steeds vooruitbetaald door het kantoor, maar worden nadien wel op de factuur toegevoegd. Deze komen dus ten laste van u als klant.

andere vragen?

Contacteer ons gerust indien gerust voor meer informatie.