SPECIALISATIES

Indien een overheid of een onroerend goed betrokken is, situeert uw vraag zich meer dan waarschijnlijk binnen onze specialisaties. Met onderstaand overzicht geven we niet-limitatief aan wat tot onze praktijkdomeinen behoort.

Vraag ons gerust of uw probleem tot onze specialisaties behoort.

administratief recht

 • allerhande beslissingen van de overheid
 • overheidsopdrachten en overheidscontracten
 • publiek-private samenwerking
 • handelsvestigingen
 • ambtenaren – en tuchtrecht
 • overheidsaansprakelijkheid
 • onteigeningen

ruimtelijke ordening en stedenbouw

 • bestemmingsproblematiek (cfr. ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), zonevreemdheid, planologische attesten,…)
 • stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen
 • stedenbouwkundige misdrijven en herstelvorderingen
 • monumenten, landschappen en onroerend erfgoed
 • leegstandheffingen en onroerende voorheffing
 • hinderaspecten

milieurecht

 • milieuvergunningen en milieu – meldingen
 • milieuhandhaving (milieu-misdrijven en milieu-inbreuken)
 • (milieu)hinder (vb. geluidshinder, geurhinder, …)
 • waterrecht (vb. watertoets, integraal waterbeleid, aanduiding overstromingsgebieden, …)
 • bodemrecht (cfr.bodemsaneringen, overdracht van een onroerend goed, brownfields, …)
 • afvalregelgeving
 • milieufiscaliteit en subsidiedossiers
 • natuurbescherming en natuurbehoudsrecht

vastgoedrecht

 • koop/verkoop van onroerende goederen
 • huur/verhuur van onroerende goederen
 • aanneming
 • aannemers – en architectenaansprakelijkheid
 • projectontwikkeling begeleiden
 • eigendomsrecht, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten
 • burenhinder