BLOG

een bezwaar indienen wordt ook procedureel belangrijk

Gepost door Bram op 12 mei 2017 , zonder categorie.

Wij zijn altijd al van mening geweest dat u uw grieven best zo snel als mogelijk deelt m.b.t. een vergunningsdossier, en dus, indien mogelijk, tijdens het openbaar onderzoek.

Echter, procedureel was dit niet noodzakelijk. Het al dan niet indienen van een bezwaar tijdens het openbaar onderzoek belet u heden niet om nadien nog een administratief beroep, of juridisch beroep, in te stellen tegen een vergunningsbeslissing.

Het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook ‘Codextrein’ genaamd) werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 maart 2017. Deze Codextrein werd bij het Vlaams parlement ingediend op 4 mei 2017. Het ontwerp van decreet vind je hier. lees meer...


‘meest kwetsbare waardevolle’ bossen. in uw vaarwater?

Gepost door Bram op 29 april 2017 , zonder categorie.

De Vlaamse Regering heeft de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017 (BS 28 april 2017). Daarmee is het de bedoeling om ruim 12.000 ha zonevreemd waardevol bos beter te beschermen. Het betreft aldus ‘bos’ dat op heden geen ‘groene’ bestemming kent.

De ontwerpkaart kan u hier via het geoloket consulteren.

Het betreft alvast géén bestemmingswijziging. Uw perceel behoudt haar bestemming. Ook is het niet volstrekt onmogelijk om alsnog te gaan ontbossen. Het betreft aldus geen absolute bescherming. Een ontheffing, en dus afwijking, blijkt mogelijk, maar wel onder erg stringente voorwaarden. lees meer...


ook aan de devolutieve werking van het administratief beroep zijn grenzen

Gepost door Bram op 10 november 2016 , zonder categorie.

In de rand van een betwisting over het al dan niet vervallen zijn van een verkavelingsvergunning, wordt bij het beoordelen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een eengezinswoning op een van de loten van die verkaveling door de RvVb een interessant arrest geveld met betrekking tot de toepasselijke beslissingstermijnen die in de stedenbouwkundige vergunningsprocedure zijn voorzien.

RvVb nr. A/2015/0247, 21 april 2015.

Over een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag moet het college van burgemeester en schepenen in principe beslissen binnen een termijn van 105 dagen.[1] Indien er geen openbaar onderzoek moet worden georganiseerd, kan soms ook een termijn van 75 dagen gelden. lees meer...


“moet de deputatie horen wie erom vraagt”? over de hoorzitting bij de deputatie.

Gepost door Bram op 13 april 2015 in de categorie(en): , , , , , , .

In het meest recente nummer van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO) publiceert Bram Vandromme een noot onder de arresten nr. A/2014/0083 (RvVB) en nr. 228.692 (RvS) waarbij ingegaan wordt op de notie ‘betrokken partij’ in de administratieve beroepsprocedure bij de Deputatie m.b.t. stedenbouwkundige vergunningen.

De noot (TOO 2015/1, p. 57 – p. 60) vindt u hier terug.

lees meer...


stoot de ezel zich tweemaal aan dezelfde steen?

Gepost door Bram op 18 december 2014 , zonder categorie.

In het laatste nummer van TROS (tijdschrift voor ruimtelijke ordening en stedenbouw, die Keure) bespreekt Bram Vandromme het Reparatiedecreet van de Vlaamse decreetgever m.b.t. het integratiespoor bij RUP’s.

Stoot de ezel zich tweemaal aan dezelfde steen?

lees meer...